Intellimix Downloads

 

Software, Firmware, Treiber

 

USB Audio Firmware

AKTUELL: Version 8.1.133 (04/2022 - zip 36,2MB)

Release Note (pdf)

 

 

DOWNLOAD

Wizard

AKTUELL: Version 8.1.37.0 (04/2022  -  zip 15,7MB)

 

 

DOWNLOAD

USB Firmware Updater Tool

AKTUELL: USB Firmware Updater Tool (08/2019)

 

 

DOWNLOAD

USB Firmware

AKTUELL: Version 1.0.9 (08/2019)

 

 

DOWNLOAD

USB Audio Windows Treiber

AKTUELL: Version 2.9.96.2 (15,1 MB) (03/2020)

 

 

DOWNLOAD

Prospekte, Manuals, User Guides

 

User Manual Control Unit

AKTUELL: Version 7 (04/2022  -  zip 1,9MB)

 

 

DOWNLOAD

Briefing Book

AKTUELL: Version 1 (0,7MB) (08/2017)

 

 

DOWNLOAD

Prospekt

AKTUELL: Prospekt (6,6 MB) (09/2017)

 

 

DOWNLOAD

Wizard Getting Started

AKTUELL: Version 4 (2,7 MB) (01/2019)

 

 

DOWNLOAD

D-SUB 15 Pin Zuordnung analog

AKTUELL: Version 1 (0,3 MB) (03/2017)

 

 

DOWNLOAD

D-SUB 15 Pin Zuordnung digital

AKTUELL: Version 1 (0,3 MB) (03/2017)

 

 

DOWNLOAD